‘Oh hau nia Maromak, hau nia klamar sei tristi iha hau nia laran, nunee hau sei hanoin O.’ Salmu 42: 6

Max Lucado hatete: “Bainhira Maromak la halo buat ne’ebé ita hakarak, ne’e la fasil; ne’e nunka akontese, no sei nunka akontese. Fé mak fiar katak Maromak hatene liu fali ita… no Nia sei ajuda ita. Ita sente desepsionadu tanba ita-nia mehi ne’ebe la realiza… no ida-ne’e kura tanba ita nia mehi ne’ebé foun ne’ebe muda… Keta ta’uk… keta rende an… hatudu pasiénsia… Maromak mak kontrola ida ne’e. ida ne’e seidauk hotu to’o buat hotu ne’e remata.

Entaun, kuandu imi desepesionadu:

(1) Hateke ba laran. David husu: ‘Nusaa o tristi, Oh hau nia klamar? Nusaa o susar iha hau nia laran?’ ( Salmo 42: 5) Rekoñese Ita-nia sentimentu. Ita la bele rezolve buat ne’ebé ita la rekoñese. Husu Maromak atu hatudu ba imi problema ne’e nia huun. Karik ida ne’e hirus ne’ebe ita rai iha laran? Laran-moras? La fó perdua? Foti-an? Isin nia kan? kolen fíziku no mentál? Nakloke ba buat ne’ebé Nia fó sai.

(2) Hateke ba leten. David dehan: ‘Espera iha Maromak, tanba hau sei hahii Nia, tanba Nia mak hau nia salvasaun.’ (Salmo 42: 5) Duke hanoin fokus ba ita nia desepsionadu, fokus ba Nia ne’ebe hatene dalan solusaun nian.

(3) Hanoin-hetan Maromak nia fidelidade iha tempu uluk. David hatete: ‘Oh hau nia Maromak, hau nia klamar sei tristi iha hau nia laran, nunee hau sei hanoin O.’ Liuhusi susar hotu ne’ebé Jose hasoru, nia hatete katak Maromak sei kontrola nafatin ninia destinu [futuru]. Hodi hanoin-hetan Maromak nia fidelidade, ida-ne’e sei hametin ita-nia fiar katak nia sei kontinua prepara ba ita.

(4) Hanoin ba katak ita nem presiza atu komprende hela deit. Tanba deit ita la hatene saida mak Maromak halo daudauk agora, ida-ne’e la signifika katak laiha rezulatdu iha ikusmai. ‘Ita hatene katak buat hotu halao hamutuk hodi halo diak ba sira nebee hadomi Maromak, ba sira nebee Maromak bolu tuir Ninia planu.’ (Roma 8:28)

(5) Keta rende ba buat moruk. Kuandu ita lakon ita-nia esperansa, ita bele sai hirus. ‘Entaun ita bele dehan saida kona ba buat sira nee? Se Maromak hamutuk ho ita, see mak bele kontra ita?’ Maski rai-kuak ne’e kle’an tebes, maibé Maromak hamutuk ho ita!

Aihan Espiritual: Eze 31-33, Marcos 13: 1-11, Salmo 78:40-55, Pro 20:22-24.