O KONECTA HELA

“ Maibe se ita halo sala, iha ona advogadu ida hodi hodi defende ita iha Aman Maromak para Nia simu ita nafatin. “ 2 João 2: 1 Fulan no fitun nebe o bele hare iha kalan naroman so hanesan tasi ben nia turu no universe. Ita nia loron matan mak ida husi fitun bilhaun...