KETA RONA BA DU’UN-DOOR

‘Tanba sira soe tuun ita nia maun-alin sira nia Akuzadór, nebee akuza sira loron-kalan iha ita nia Maromak nia oin.’ Apokalipse 12: 10 Iha mane ida-ne’ebé serbisu iha edifisiu ida, nia gosta tebes atu provoka ka ameasa ninian funsionaria sira. Nia hakbesik...