HANESAN NEE MAKA MANEIRA SERVISU!

‘No nai simu Abel no ninia Oferta. Maibe Nai la simu Kain no ninia oferta.’ (Genesis 4:4-5) Kain halo to’os, kuda musan sira, ku’u resultadu husi buat neebe nia kuda no oferese ba Maromak fuan husi ninia servisu sira. Parese nia hanoin Maromak haksolok ho ninia...