SKEVA NIA OAN-MANE HITU (2)

‘Espiritu ne’ebé iha imi mak boot liu fali espiritu ne’ebé iha mundu.’ 1 Joao 4:4 Ita aprende buat rua ne’ebé importante tebes husi Skeva nia oan-mane nain-hitu: (1) Satanas hatene Ita-Boot ne’e se. satanas iha mane ne’e...