OINSA ITA BELE MANAN LUTA MORIS NIAN(3)

‘ Nune’e Josafat tauk no nia desidi atu buka tuir Nai’- 2 Kronikas 20:3   Terseiru, lori o nia problema ba iha Nai. Iha krizi nia laran, Josafat buka Maromak, no avizu atu sira hotu halo jejum. ‘Orasaun dalaruma sempre buat ikus ne’ebe ita hanoin. Tamba sa? Tamba...