HASORU MUDANSA IHA SERVISU FATIN

‘Ba buat hotu iha nia tempu.’ Ekleziastes 3: 1 Bainhira mudansa iha serbisu-fatin, dala barak ita sente ameasadu. Ita toman ho ita-nia kolega servisu no xefe sira-nia hahalok, no ita hakarak sira atu hela iha fatin, nafatin hanesan, no la ezizi liu tan buat...