OHIN LORON, REZOLVE KONFUZAUN

‘Keta hanoin buat uluk sira nee, no lalika hanoin buat nebee iha tempu antigu.’ Isaias 43: 18 Ita hotu iha armariu emosionál , fatin ne’ebe ita rai konfuzaun. No ne’e mós iha ita-nia relasaun. Difikuldade ba relasaun ida atu hetan susesu bainhira parte ida la...