KOMPETENSIA LA KOMPENSADU BA INSEGURANSA

‘Komesa iha loron nee, Saul laran moras ona ba David.’ 1 Samuel 18:9 Teste lideransa ida-ne’ebé importante liu mak oinsá ita hatán ba ema seluk nia susesu. O haksolok ka nonok-nonok o odio sira? Seraque ita sente katak sira-nia bénsaun mai husi ita nian osan...