O NIA FEEN HATENE O HADOMI NIA? (4)

‘Nia hadomi sira to’o remata,‘ Joao 13:1 Mai ita hare hamutuk oin-sa Jesus hadominia desiplu sira no oin-sa o tenki hadomi o nia fen. Nia nunka para hadomi sira. Biblia hatete mai ita katak Jesus ‘hadomi Nia desiplu sira durante Nia haklaken Lia Los iha mundo… no...