‘Fiar ba Nai Jesus no o sei hetan salvasaun, o no o nia uma laran tomak.’ Atos 16:31

Ita rona ona kona-ba ‘dalan ba Roma’ mak dalan salvasaun? Iha livru Roma, ita bele lee kona-ba pasu haat ne’ebé simples.

Pasu ida: ‘Tanba ema hotu halo ona sala no lakon Maromak nia glória.’ (Roma 3:23) Ita hotu mak ema sala-na’in ne’ebé presiza tebes salvadór ida.

Pasu rua: ‘Tanba sala nia rezultadu mak mate, maibé Maromak nia prezente mak moris rohan-laek.’ (Roma 6: 23) Evanjellu ne’e katak “liafuan di’ak”. Tuirmai ne’e mak: Jesus selu ona ó-nia sala hotu husi ó-nia moris to’o ó mate

Pasu tolu: ‘Maibee Maromak hatudu Ninia domin ba ita ho ida nee: Bainhira ita sala nain hela, Kristu mate tanba ita.’ (Roma 5: 8) Imi labele hetan salvasaun liuhusi hahalok di’ak sira; Maromak fó ba imi ho gratuita. Buat hotu ne’ebé imi tenke halo mak simu liuhusi fiar.

Pasu haat: ‘Tanba se o foo sai ho o nia ibun katak Jesus mak Nai, no fiar iha o nia fuan laran katak Maromak halo Nia moris hias hosi mate, o sei hetan salvasaun. Tanba ho fuan laran ema fiar no sai loos, no ho ibun ema foo sai no hetan salvasaun. Tanba Eskritura dehan, “Ema hotu nebee fiar ba Nia sei la sai moe.” Tanba ema Judeu no ema Gregu sira hanesan deit. Nai ida deit mak Nai ba ema hotu. No Nia haraik Ninia riku-soin ba ema hotu nebee bolu ba Nia. Tanba “ema hotu nebee bolu ba Nai nia naran sei hetan salvasaun.” (Roma 10: 9-13).

Ita-nia moris sente mamuk ka lae? Imi hakarak hetan dame, tanba imi hatene katak imi-nia sala sira sei hetan perdua no imi iha hela-fatin iha lalehan ka lae? Ohin, tau fiar ba Jesus, no halo nia sai imi-nia Nai ba imi-nia moris. Halo orasaun dehan: Nai Jesus, ha’u entrega ha’u-nia moris ba Ita-Boot. Mai iha ha’u-nia laran. Ho fiar ha’u simu prezente moris rohan-laek nian. Hodi Jesus nia naran. Amen.

Aihan Espiritual: Eze 14: 1-16:52, Marcos 11: 1-11, Salmo 112, Proverbiu 20: 1-4