‘Depois de ida nee Abraun lolon nia liman, no foti surik hodi sakrifika nia oan.’ Jenezis  22:10

Laos ita hotu hetan koko ho manaeira hanesan, maibe ita hetan koko husi problema nebe hanesan. Hare ba Abraun. Depois de nia hein durante tinan 20 nia laran. Maromak fo ba nia oan mane ida nebe preparadu hodi sai ‘aman ba nasaun sira’ (Jenezis 17:5) Depois Nai haruka nia hodi halo sacrifica nia oan mane mesak nee iha altar ida iha rai fuik. Orden nebe la tama ita nia ulun tamba kontra ho Nai nia promesas maibe Abraun Obedese.

Agora, dalaruma karik maromak bolu ita hodi hasoru desafiu nebe hanesan Abraun, maibe, fiar ba, Ita sei hetan teste husi problema hanesan. Exemplu deit, ita hetan teste husi ita nia level komitmentu rasik. Bainhira situasaun komesa susar, sera ke ita nafatin iha komitmentu ho Nai Maromak no obedese Ninia Liafuan, ou sera ke ita buka solusaun rasik? Bainhira iha buat ruma nebe la tama ita nia ulun, la justu, ita la merese para atu hetan ida nee, sera ke ita nafatin fiar ba Nai no nafatin fiel ba Nia?

Ita sei hetan koko ho se maka  kontrola ita nia moris. Bainhira ita hare inimigu nia liman ou halo identifikasaun ba se maka responsabilidade iha situasaun, depresaun ou imi nia moras, sera ke ita hanoin katak ‘Buat hotu nebe akontese lori diak’ no Nai Maromak nafatin halo nia planu ba ita? (Roma 8:28)

Iha parte seluk iha nebe ita sei hetan koko maka iha parte ita nia fiar / fe. Tempu nebe hanesan Nai nee la kumpri Nia promesas nebe, dehan ‘tamba Abraun nia fiar, nunee nia hetan teste, hodi sakrifika nia oan Ishak’ (Ebreu 11:17). Oinsa los maka aman ida nebe nakonu ho domin ba nia oan bele halo hanesan nee? Tamba Abraun nunka duvida katak Nai Maromak bele hamoris fali Ishak. ‘mesmu husi ema mate’ (Ebreu 11:19)

Tan nune bainhira ita hetan teste husi Nai, Mai ita kaer metin ba ita nia esperansa nebee ita foo sai nee no keta nakdedar, tanba Nia nebee promete mak fiel’ (Ebreu 10:23)

Aihan Espiritual: Atos 8-9, Mateus 27:1-10, Salmu 140, Proverbio 16:3