‘Konfesa imi nia sala ba malu, no halo orasaun ba malu, atu nunee imi bele hetan kura. Orasaun nebee ema loos mak halo iha forsa boot tebes.’ Tiago 5:16

Husu perdaun ho lolos bele ajuda kura no restaura ita nia relasaun nebe ladiak no aat ona. Maibe hanesan Dr. Gary Chapman hateten ba ita katak husu deskulpa lapara iha neba. Mai atensaun ba ne’e:

  1. Koalia liafuan DESKULPA ne’e la natoon! Ida nee maka hahu ida nebe diak no ita presica maibe laos remata ho diak. Exemplu deit “hau husu deskulpa tamba o sente hanesan nee” maneira husu deskulpa hanesan nee laos husu deskulpa maibe maneira defende an no atakasaun kiik ida ba ema nebe ita husu deskulpa ou liafuan seluk katak husu deskulpa ho lalos. Maibe ita tenke ho especifikasaun nebe klaru no konfesa katak saida maka ita husu deskulpa ba ne’e. Exemplu “Hau husu deskulpa tamba hau insulta ita”. Ita tenke koalia ho liafuan nebe bele haforsa fali ba ema nebe sente kanek ne’e.
  2. Responsabilidade tomak ba ita nia hahalok. Se ita laiha buat nee nunka mais iha restaurasaun no rekonsiliasaun. ‘Hau sala tan koalia hanesan nee ba ita’ liafuan hanesan iha signifika valor onestu nian, fuan haraik an, forsa, no responsabilidade. Ho nunee bele ajuda tebes ba sira nebe sente triste no sira hatene ita nia perdaun nee husu ho sinceru. Sinceridade bele hamenus ema nia hirus mai ita no dudu ema seluk hodi fiar ba ita nia liafuan (ita nia husu deskulpa).
  3. Se bele karik oferese ita nia diak hodi selu ita nia sala. Husu, ‘seraque bele hau halo buat ruma hodi buat hotu bele sai diak liu?’ fo ita nia an hodi halo buat nebe ita bele halo hodi hatene katak ita husu perdaun nee ho tebes ou sincero. Tiago hateten hanesan nee: “Konfesa imi nia sala ba malu, no halo orasaun ba malu, atu nunee imi bele hetan kura”.
  4. Tenke husu perdaun no labele hodi halimar. ‘Bele ka o fo perdaun hau ba saida maka hau halo ona ba o?’ ita presica hateten ba ema seluk nia tenke rona antes restaurasaun no kura husi laran moras nee mai. Bainhira ita husu deskulpa no simu ona perdaun signifika katak ita konkorda hamutuk katak ita husu deskulpa no nia fo perdaun ona. Kita komesa iha komitmentu hamutuk hodi hases ita husi sentimentu moras no ita koko hakaas an ba relasaun nebe diak liu saudavel.

Aihan Espiritual: Jeremias 33:1; 36:26, Mateus 24:136-51 Salmu 122, Proverbio 15:10-14