‘Se ita konfesa ita nia sala sira, Nia mak fiel no justu no Nia sei foo perdaun ba ita nia sala sira, no hamoos ita hosi hahalok aat hotu.’ 1 Joao 1:9

Istoria kona-ba David no Batseba mak hanesan filme ida—nafsu, adulteriu, isin-rua antes kazamentu, assasinatu. No David parese nia hare nia an hanesan ema ne’ebé livre iha uma, só de’it buat ida mak importante: Buat ne’ebé David halo ne’e buat aat ida iha Maromak nia matan.’ (2 Samuel 11: 27) Iha Biblia laran, Maromak temi David nu’udar ema ne’ebé agrada Maromak nia laran (1 Samuel 13: 14), maibé Biblia ne’ebé hanesan dehan: ‘No hatene ba katak imi nia sala sei kona fali imi.. (Númeru 32:23)

Entaun Maromak haruka profeta Natan hatete ba David: “Ita boot mak mane nee! NAI, Israel nia Maromak, hatete nunee, ‘Hau foo unsaun ona ba o hodi sai liurai ba ema Israel no Hau hasai o hosi Saul nia liman. No hau foo ona o nia senhor nia uma ho nia feen sira ba o. Hau foo ona reinu Israel no Judá. Se karik nee seidauk too, Hau sei foo barak liu tan. Nusaa o despreza NAI nia ukun fuan, no o halo fali buat aat iha Nia oin? O oho tiha Urias, ema Eteu, ho surik ida, no o foti nia feen hodi sai fali o nia feen. No o husik ema Amon sira oho nia ho surik. (2 Samuel 12: 7-9) NAI hatete nunee, “Haree lai! O sei hetan dezastre hosi o nia família rasik. Hau sei foti o nia feen sira hosi o rasik no foo ba o nia maluk hodi toba hamutuk ho sira hanesan feen-laen iha loro manas. 12 Tanba o halo sala sub-subar, maibee Hau sei hatudu mo-moos iha ema Israel hotu nia oin no iha loro matan nia oin.’” (2 Samuel 12: 11 – 12)

Hahu husi loron ne’ebá kedas, David nia família hetan susar barak husi tragédia no susar oioin. ‘Maibee sala nain nia dalan mak susar ba nia.’ (Proverbios 13: 15) no dala ruma Maromak hasai tiha imi-nia dame hodi imi bele rekoñese imi-nia sala. Ida-nee lori isin-rua ne’ebé la planeadu, oho ema ne’ebé inosente, oho labarik ida, profeta nia persuasão (bujukan) no konviksaun Espíritu Santu molok David nia fuan namlele no nia rekoñese: Hau halo ona sala hasoru Nai. (2 Samuel 12: 13)

Bainhira nia halo orasaun ba liafuan sira-nee, Maromak trata David nia sala hanesan ne’e mos Maromak halo ba ita: ‘Se ita konfesa ita nia sala sira, Nia mak fiel no justu no Nia sei foo perdaun ba ita nia sala sira, no hamoos ita hosi hahalok aat hotu.’ (1 Joao 1: 9) Bainhira imi kontinua perdua, defende, no halo imi-nia sala sai rasional, Maromak la bele halo buat ida ba imi. Maibe bainhira imi fó sai ba Nia, Nia sei fó perdua ba imi. Nee mak buat furak ka lae?

Aihan Espiritual: Job 24-28, Lucas 21:1-11, Sal 38:1-12, Pro 8:22-23