‘Fuan laran nebee hakmatek sei foo moris ba isin lolon, maibee laran moras sei halo ruin sira sai dodok.’ Proverbios 14:30

Karik susar ba ita atu fo gava ema seluk kona-ba sira-nia susesu? Bainhira ema ruma nia naran mosu iha imi nia konversa nia laran, Ita sente haksolok ka lae tanba buat-aat akontese ona ba sira? Bainhira ita rona buat ruma gava kona-ba ema seluk, ita sente katak ita presiza dehan, Sin, maibé… no kontinua hatudu sira-nia hahalok negativu ka fallansu? Ita kontinua kompara Ita-nia an ho ema seluk ka lae? Imi preokupa ho saida mak sira halo, sosa, hatais, no ho se sira ransu? Ita tau fiar ba ema ne’ebé Ita hadomi ka Ita sempre tau atensaun ba sira?

Biblia hatete: ‘Fuan laran nebee hakmatek sei foo moris ba isin lolon, maibee laran moras sei halo ruin sira sai dodok.’ (Proverbios 14:30) Haree ba liafuan ‘saudavel.’ Se Ita hakarak saudavel iha mentál, emosionál, espirituál no fiziku-di’ak, keta fo fatin ba laran-moras ka ida ne’e sei influensia ita. Ema ne’ebé terus liu iha sira-nia moris mak nakonu ho laran-moras. Nee han sira no na’ok sira-nia ksolok. Sira hanoin de’it kona-ba buat ne’ebé ema seluk iha, ne’ebé sira hakarak, no ida-ne’e hamosu odio no istori malu. Oinsa mak ita manán laran-moras?

(1) Rekonese katak ita iha problema ruma.

(2) Arrepende an no husu Maromak nia ajuda.

(3) Halo orasaun ba ema ne’ebé sai nu’udar alvu ba ita-nia laran-moras.

Ulukliu, imi sei sente estranhu [aneh], maibé bainhira imi kontinua halo nunee, Maromak sei troka imi-nia laran no troka imi-nia laran-moras ho DOMIN. Komesa selebra ema seluk nia susesu ho sira no halo pontu ida atu gava sira. Hanoin-hetan katak la iha ema seluk ne’ebé bele troka ita nia versaun ne’ebe diak liu. Entaun, imi la iha kompetisaun. Bainhira imi fiar metin katak imi iha Maromak nia oin, imi labele laran-moras ba ema ida.

Aihan Espiritual: Exo 19-21, Lucas 13:1-17, Salmo 77, Pro 6:29