REKUPERA HUSI KOLEN

‘Joven sira mos sai fraku no kole,no klosan sira sei monu tanba kole liu.’ Isaias 40: 30 Dr. Richard Swenson hatete: Imi bele tama ba ai-laran, hili ai-hun nurak metru 3, halo kleuk no bainhira ita husik nia sei fila fali baa as ne’ebe normal. Maibé se imi...

KETA RENDE AN BA ITA-NIA SAUL

‘Nai dehan ba nia, “Hamrik ba, no tama dalan ida naran Loos. Husu Judas nia uma kona ba ema ida naran Saul, Husi Tarsu. Tanba tebes, nia halo hela orasaun.’ Apostolu 9:11 Seraque ema hotu hamos tiha ona imi-nia Saul ka lae? Nia la’o dook ona. “Nia visiadu...

IMI TENKE TAU MATAN BA EMA NE’EBÉ PRESIJA (3)

‘Haksolok ba ema nebee tau matan ba ema kiak sira! Iha loron susar NAI sei salva nia.’ Salmo 41: 1 Iha Outubru 2022, Forbes deklara katak iha mundu iha biliaun 2,668. Ida-ne’e mak buat ne’ebé furak tebes atu hanoin katak ema ida de’it mak ema...

IMI TENKE TAU MATAN BA EMA NE’EBÉ PRESIJA (2)

‘Nia tesi lia ba ema kiak no ema mukit nia kazu. No nia hetan diak. Laos katak ida nee hatudu katak nia konhese Hau? hatete Nai.’ Jeremias 22: 16 Bainhira  estudante teolojia, Jim Wallis no nia maluk klasse laran lori tezoura no tesi versikulu sira ne’ebe kona ba...

IMI TENKE TAU MATAN BA EMA NE’EBÉ PRESIJA (1)

‘Tanba sira nia feto faluk sira la hetan ai haan nebee fahe loro-loron.’ Atos 6:1 Tanba governu la tau matan ba feto-faluk no oan-kiak sira iha Testamentu Foun, igreja mak foti responsabilidade ne’e. Infelizmente, ema judeu nia feto-faluk no oan-kiak sira hetan...

ITA MAK REFLETADOR

‘No ita hotu haree Nai nia glória ho oin nebee veo la taka. No tanba nee ita nakfilak ba ilas hanesan Nia, hosi glória ba glória. No ida nee mai hosi Nai nebee Espíritu’. 2 Korinto 3:18 Hanesan liafuan antigu dehan: Imi sai hanesan imi-nia maluk ne’ebe imi kaer metin....