Prezidente Repúblika Demokrátika Timor Leste DR. José Ramos Horta.

Radio Voz Dili— Repúblika Demokrátika Timor Leste DR. José Ramos Horta hatete, wainhira ko’alia kona ba ekonomia sustentavel no ekonomia rejiliente maka tenke ko’alia uluk ba konstrusaun estrada no eletricidade nebe assesivel, tanba fator rua ne’e maka determinante nebe hatudu iha ezemplu nasaun dezenvolvidu sira  hodi garante ekonomia sustentavael no garante ekonomia rejiliente.

“Hau haré kuandu ita ko’alia kona ba dezenvolvimentu ekonomia sustentavel no kuaze iha hotu ona iha planu estratéziku dezenvolvimentu nacional 2011-2030, buat balun nebe iha progressu boot ita nian maka eletrifikasaun eletricidade nebe atinji ona 96.1% teritoriu nacional assesu ona roman eletricidade, no moes estradas, tanba laiha dezenvolvimentu se laiha buat rua hanesan strada no eletricidade, ke ne’e iha istória nasaun hotu nian tinan atus ida liu ba ke atu dezenvolve nasaun ida maka ne’e, iha buat rua maka Estrada no eletricidade”, dehan Xefi Estadu.

Prezidente Ramos Horta sublina tan, iha buat barak nebe Timor Leste halo ona, halo daudaun no hakle’an liu tan, maibe buat balun ke importante los nebe seidauk halo ka seidauk rejistu progressu boot.

“Timor Leste halo ona buat barak, maibe mos sei iha buat balun nebe importante los seidauk konsege progressu bo’ot  hanesan sub-nutrisaun no edukasaun, no problema mos ita nia kapasidade rekursu umanu ba implementasaun, Guvernu bele iha vizaun no bele tau orsamentu diak, maibe ezekusaun orsamental lakoresponde ba Governu rasik nia mehi no vizaun, alende mos impaktu negativu balun ke la’os ita nia kontrolu nebe halo impaktu bot ba atrazu dezenvolvimentu nasaun hotu  inklui Timor Leste ne maka covid-19, inundasaun no funu iha Ukrania ke laiha Guvernu ida iha mundu bele prevé no kontrola. Agora Guvernu maka tenke halo reavaliasaun ba prioridade perante dezafius foun ke mosu iha oin karik pior liu no difisil liu tan hanesan alterasaun klimátika no aihan nebe ijize prontidaun Guvernu atu halo adaptasaun”; Prezidente Ramos Horta hatete ida ne’e ba jornalista sira iha konferensia imprensa iha Aeroporto Internacional Prezidente Nicolau Lobato Tersa 26/9/2023. [ag]