Foto: Amarijit Sarjit Sing, Embaixador Malasia ba Timor Leste, Mariano Assanami Sabino, vice Primeiru Ministru kordenador asuntus sosiais no ministru dezenvolvimentu rural no abitasaun komunitaria.

Radio Voz Dili– Embaixador Malasia ba Timor Leste Amarijit Sarjit Sing hatete, harí ministeriu dezenvolvimentu rural iha Timor Leste kona lós ninia tempu, tanba maioria populasaun Timor Leste hela iha áreas rurais nebe sai sentru isu social, nia sujere vice Primeiru Ministru Assanami atu haré modelu sesesu dezenvolvimentu rural iha Malasia durante dékada hirak nia laran.
“Hau hasoru malu no halo ona diskusaun ho Vice Primeiru Ministru Mariano Assanami Sabino, hau haré ona igualidade pulítika dezenvolvimentu rural, no hau sujere ba vice Primeiru Minsitru atu hare modelu dezenvolvimentu rural nebe aplikadu iha Malasia, no hau fo pontu de vista katak estabelesementu ministeriu dezenvovimentu rural no hatúr ministru próprio ba asuntus social ne’e kona lós ninia tempu, tanba maioria populasaun Timor Leste hela iha áreas rurais, no isu-isu social sempre hahú mosu husi áreas rurais, no hau garante Malasia sei fo suporta ba dezenvolvimentu rural Timor Leste”, Amarijit hatete.

Vice Primeiru Ministru no Ministru kordenador asuntus sosiais no Ministru dezenvolvimentu rural no abitasaun komunitária Mariano Assanami Sabino hatete, nia hetan esperiensia barak husi embaxador Amarijit iha kontestu dezenvolvimentu rural no abitasaun, tempu ona atu povu Timoroan tomak hamutuk ho Guvernu hahú dezenvolvimentu maka’as husi areas rurais nebe koloka ema nudar centru ba dezenvolvimentu.
“Iha esperiensia barak nebe ita hetan husi embaxador Amarijit kona ba esperiensia Malazya nia dezenvolvimentu rural no abitasaun nebé susesu tebes, tempu ona atu ita hahú dezenvolviementu iha áreas rurais hodi muda ona sasan sira iha kraek, tanba dezenvolvimentu rural ne tenke integradu nebe koloka ema maka sai centru ba dezenvolvimentu, nune’e tenke tau buat hotu nebe importante ba ema ho lokus rurais hanesan; edukasaun, saude, estrada bé-mos no eletricidade rurais”, nia dehan.
Fazeadamente ministeriu tenke fasilita ona popualsaun sira nebe iha fasildides atu hamoris sira nia ekonomia, atu nune fasilidade sira nebe Estadu tau ona sai util ba aspetu ekonomia povu rural, “buat nebe fazeadamente ita tenke halo maka; povu sira nebe iha ona fasildiade estrada, bé-mos eleticidade, telekomunikasaun, ita tenke fasilita ona atu bele hamoris sira nia ekonomia, tanba estrada nebe ita loke ne’e tenke util ba aspetu ekonomia”, Vice Primeiru Ministru no embaxador hatete ida ne’e ba jornalista sira iha okaziuan sira nia enkontru iha Paláçio Guvernu Tersa semana ne’e. [ag]