dra. Josefina Clarinha João, Diretora Nasinal moras hada’et Ministeriu saude.

Dili– Diretora Nasional kontrola moras hada’et Ministeriu Saúde dra. Josefina Clarinha João hateten, númeru kumulativu kazu moras hiv-sida nasional hahú husi tinan 2023 to’o fulan Juñu 2022 atinji ona total 1.704, inklui númeru kazu bébé hiv-sida 178 nebe hetan da’et husi inan.

Maioria pesentazen husi númeru kazu moras hiv-sida 1.704 ne’e da’et liu husi komportamentu aat relasaun sexual livre  las eguru ka la saudavel.

Doutora Josefina Clarinha isplika, eskalasaun númeru kumulativu hiv-sida iha nasaun laran sa’e, akontese tanba pulítika teste massal nebe Ministeriu Saúde aplika ba pasiente sira iha sentru Saúde, hospital nasional no hospital referal tomak.

Dadus ofisial Ministeriu Saúde revela númeru kumulativu hiv-sida por munisipiu koloka;

 • Aileu kazu 13
 • Ainaro kazu 25
 • Baucau kazu 43
 • Bobonaro kazu 106
 • Covalima kazu 85
 • Dili kazu 1.287
 • Ermera kazu 27
 • Liquiça kazu 13
 • Lautem kazu 17
 • Manatuto kazu 16
 • Manufahi kazu 16
 • Oecusse kazu 44
 • Viqueque kazu 12

Doutora Josefina halo komparasaun foho jelu fatuk nia tutun nebe hare hetan kikoan, maibe nia hun iha rai okos bot tebes, maka númeru kazu moras hiv-sida 1.704 nebe deskobre ona ne’e kikoan, enkuantu númeru kazu hiv-sida nebe subar hela, sei boot liu. [ag]