Fidelis Magalhães, Prezidente Konsellu Ministrus.

Relasiona ho deklarasaun estadu emerjensia ba dala-17 husi Prezidenti da Repúblika, maka Konsellu Ministru iha reuniaun extraordenariu Kuarta semana ne’e aprova dekretu lei Governu kona ba ezekusaun ba deklarasaun Estadu emerjensia ba dala-17 nudar efeitus husi dekretu Prezidenti da Repúblika no.69/2021 24 de Agostu.

No hafoin rona aprezentasaun kona ba pontu situasaun epidemilozia husi sala situasaun Covid-19 nebe revela eskalasaun alastramentu virus corona variante Delta-19 nebe alastra maka’as ona nasaun iha kapital Dili no munisipiu balun, maka Governu atravez Konsellu Ministrus hatun desizaun aplika medidas konfinamentu domisiliáriu jeral obrigatoriu ba kapital Nasaun munisipiu Dili no munisipiu balun. Ministru prezidensia Konsellu Ministru Fidelis Magalhães iha konferencia imprenza reuniaun Konselu Ministrus Kuarta semana ne’e anunsía ba públiku hateten,

adapta ba situasaun epidemilózia nebe iha maka Konselu Ministru iha reuniaun extraordenariu Kuarta semana ne’e hatun desizaun inpoint medidas konfinamentu dominsiliáriu jeral obrigatoriu ba munisipiu Dili durante loron-7 hahú loron Kinta kalan oras 00:00 semana ne’e. Aplikasaun medidas konfinamentu obrigatoriu ne’e vinkula sidadaun hotu tenke hela iha uma duranti  loron-7 ba oin hahú kinta kalan 27 de agostu 2021 oras 00:00, hafoin hein fali desizaun Governu.

Karakter mediadas konfinamentu ne’e vinkula sidadaun hotu laiha esepsaun ba sidadaun hotu tantu sira nebe simu ona vasina no sira nebe seidauk simu vasina, no bandu atividades hotu nebe halibur ema barak. [ag]