Odete Maria Freitas Belo, Ministra Saúde Dili, Timor-leste (6/7/21).

Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo iha rezidensia Primeiru Ministru Tersa semana ne’e ba jornalista sira hateten,

Relasiona ho dekretu lei nebe Konselu Ministru prodús husi fo liberdade ba sirkulasaun ema nasional no internasional nebe simu ona vasinasaun Covid-19 dala rua, maibe tanba mosu   fali variante Delta virus corona maka governu tenke desidi altera fali resolusaun nebe orienta liberdade sirkulasaun externu no internu, no  konsleu ministru tenke disidi fali atu sirkulasaun externu ka ema nebe tama husi nasaun liur mai nasaun laran tenke aprezenta dokumentu kuarentena loron lima iha ninia nasaun kompletu ho dokumentu  teste swap nebe notifika katak nia negativu hosi covid-19 loron lima antes no loron lima depois. Maibe kona regras uza maskra fase liman ho sabaun no ho be-sulin no distansiamentu sosial nafatin obrigatoriu.

Hatan kona ba kazu pasienti inan ida nebe mate iha Bobonaro nebe virál iha mídia sosial no hamosu polémika iha públiku, ministra rezeita no isplika, hosi dadus no informasaun médiku sira nebe fo atendementu vasinasaun ba inan pasienti ida nebe mate hafoin simu vasina iha Bobonaro hatudu katak, pasienti inan nebe mate laiha relasaun no dok hosi kontestu sona vasina ka reazen husi sona vasina.

Ligadu ho sintomas ran sai hosi mate isin nia ibun no inus  ministra esplika, maske laiha informasaun ruma husi familia sira kona ba istoria moras ruma hosi matebian antes ne’e, naturalmente  konkluzaun husi pontu de vista klínika maka, wainhira mate isin ida fakar ran sai husi ibun no inus signifika ema ne’e durante ne’e asumi hela moras fuan, moras kankru no moras pulmaun.

Ministra afirma, duranti periodu pandemia Covid-19 to’o oras ne’e seidauk iha ka laiha evidensia ruma nebe conprova pasienti ruma mate ona Covid-19 tanba sona vasina ka mate tanba reasaun hosi sona vasina. [ag]