Doutor sira iha Hongaria loron Kuarta (24/2) komesa halo imunizasaun vasina covid-19 ne’ebe dezenvolve iha China, halo sai hanesan nasaun dahuluk iha Europa ne’ebe uza Vasina Sinopharm.

Doutor sira iha nasaun ne’e mos obrigatoriu hodi fo injeksaun Sinopharm ba pasiente idozos sira.

Iha Budapest, Dr. Zoltan Komaromi komesa halo inakulasaun Vasina Sinopharm, maske pessoalmente preukupadu hela ho teste médiku, no buat ne’ebe hare hanesan presaun ida ba funsionariu governu atu aprova hodi uza vasina ne’e.

“ iha deskonfiansa. Ida ne’e tamba politikus sira la koalia honestu kona ba vasinasaun. Sai hanesan buat estranhu ida, ba publiku sira mos, bainhira Ministru Estranjeiru no Promeiru Ministru efetivamente husu ba autoridade sira atu konkorda ba vasina Sinopharm, “dehan Zoltan.

Vasina Sinopharm ne’e aumenta ba númeru 5 vasina, ne’ebe agora Hongaria uza hela, inklui vasina ne’ebe dezenvolve hela iha Rusia, Spuntik-V. Númeru ne’e liu fali númeru vasina ne’ebe uza husi nasaun Europa sira seluk.

Maibe para opsaun vasinasaun ne’ebe haluan ona ne’e bele totalmente utilizadu, autoridade sira servisu maka’as atu aumenta publiku nia konfiansa kona ba vasinasaun ne’ebe produz iha nasaun oriente sira.

Governo Hongaria kritika maka’as programa dezenvolvimentu vasina iha Uniaun Europeia.
Nasaun ne’e servisu maka’as hodi hola dosis vasina husi nasaun sira hanesan China no Rusia, mesmu peskiza hatudu katak povo Hongaria nia konfiansa ne’e menus liu ba Vasinasaun refere. (MF)

https://www.voaindonesia.com/a/hongaria-jadi-negara-eropa-pertama-yang-gunakan-vaksin-china/5791567.html